De betroubere service fan Kuipers ynstallaasjetechnyk

In goed produkt leverje komt by ús earst. Ommers, sûnder tefreden klanten gjin bedriuw. Mar ek yn de neisoarch is Kuipers ynstallaasjetechnyk sterk. Soe it barre dat jo dochs in steuring ha, wat wy net hoopje, dan is ús steuringstsjinst 24 oeren deis, 7 dagen yn 'e wike berikber. Wy hoopje jo steuring sa fluch mooglik ferhelpe te kinnen.

Fansels kinne jo ek in ûnderhâldskontrakt foar jo sf-tsjettel by ús ôfslute. Us meiwurkers hâlde der dan periodyk tafersjoch op dat jo ynstallaasje goed funksjonearret. In soarch minder.


Molier 9
8521 MD
Sint Nyk
T 0513 - 43 13 81
F 0513 - 43 24 85
© 2020 Kuipers installatietechniek / Groenewold Reclamebureau / SkarWeb Internet